Om Hammel Idrætscenter

Hammel Idrætscenter er en selvejende og almennyttig forening med en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 7 medlemmer.

Idrætscenterets primære formål er at opføre og drive idræts- og svømmehaller og dertil knyttede faciliteter. Derudover kan Hammel Idrætscenter engagere sig i aktiviteter, der har naturlig tilknytning hertil og arbejde generelt for fremme af idræt og andre aktiviteter i lokalområdet.

Du kan blive medlem

 

Du kan få indflydelse på, hvem der skal sidde i bestyrelsen ved at tegne et medlemskab af foreningen og deltage i generalforsamlingen. Alle personer, foreninger og virksomheder kan være medlem af HIC.

Som medlem vil du blive inviteret til den årlige generalforsamling. For at få stemmeret på generalforsamlingen skal du dog have været medlem i minimum 3 måneder før generalforsamlingen afholdes.

Et medlemskab koster 100,00 pr. år – medlemskabet købes igennem vores online booking system.

Link til Bookingsystem:

https://hichammel.halbooking.dk/newlook/default.asp?f=skiftprefix

Vælg [Opret ny bruger] ->

Vælg [Abonnementer & klippekort] ->

Vælg [Køb eller forny] ->

Vælg [Medlemskab Hammel Idrætscenter]

Bestyrelsen

Flemming Madsen

Formand

Poul Erik Andersen

Kasserer

Hans Lang

Tove Agerbo

Conny Rønnov

Poul Erik Winther

Peter Lærke

Næstformand

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er HAMMEL IDRÆTSCENTER. Foreningen er selvejende og almennyttig

 

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune og dens adresse er Hammel Idrætscenter, Thorsvej 2-6, 8450 Hammel.

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er at opføre og drive sports/idrætshaller og svømmehaller med dertil knyttede faciliteter. Foreningen kan herudover engagere sig i aktiviteter, der har naturlig tilknytning hertil, herunder også andre sportsaktiviteter, overnatningsmuligheder, undervisnings- og konference-faciliteter.

Foreningen skal arbejde generelt for fremme af idræt, herunder igangsætte og tilbyde alsidige aktiviteter samt etablere og stille faciliteter til rådighed for sådanne aktiviteter.

 

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger / afdelinger, institutioner og lignende, som udviser interesse for foreningens arbejde.

Såfremt man er i restance med kontingent ved regnskabsårets udløb, slettes man automatisk som medlem.

Kun medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder har stemmeret på foreningens generalforsamling.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen til anvendelse i overensstemmelse med formålet jfr. § 3.

Medlemmerne hæfter ej heller for foreningens gæld eller evt. driftsunderskud.

 

§ 5 Tegningsregler

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller i dennes fravær næstformanden.

Ved køb/salg af fast ejendom samt optagelse af lån forudsættes dog underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer og/eller centerleder fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser samt disponere over giro-/bank-/check­konto med op til et af bestyrelsen fastsat maksimumbeløb.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue.

Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser udover med sit kontingent.

 

§ 6 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse og decharge.
  4. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget her­under fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant).
  8. Valg af autoriseret revisor/revisionsfirma.
  9. Eventuelt.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved avertering lokalt eller ved indkaldelse via e-mail, såfremt medlemmets mailadresse er påført kontingentkvitteringen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. februar til behandling på førstkommende generalforsamling herefter. Sådanne forslag vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hver adgangberettigede person, forening/ afdeling, institution én stemme, såfremt kontingent er betalt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, bortset fra ændringer af foreningens vedtægter og foreningens opløsning.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre blot ét medlem fremsætter ønske om skriftlighed.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver dog, at halvdelen af samtlige registrerede medlemmer møder op på generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Såfremt forslaget ikke opnår det kvalificerede antal stemmer på generalforsamlingen, skal der inden for 4 uger afholdes en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget uden hensyntagen til, om mindre end halvdelen af medlemskredsen er repræsenteret.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, og skal indkaldes af denne inden en måned, når mindst 20% af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling.

 

§ 8 Bestyrelsen

Foreningens overordnede ledelse varetages i overensstemmelse med foreningens formål af en bestyrelse på 7 personer.

De 7 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, tillige med 2 suppleanter, der vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis med henholdsvis 3 og 4 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder dog møde, så ofte formanden eller mindst 2 af dens medlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, bortset fra optagelse af lån, pantsætning, køb og salg af fast ejendom, som kræver en enig bestyrelsesbeslutning.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen.

Den af bestyrelsen ansatte centerleder virker som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at benyttelse af anlægget sker efter fornødent hensyn til de deri interesserede.

Bestyrelsen kan delegere ansættelseskompetencen af øvrigt personale til centerlederen.

Intet bestyrelsesmedlem kan oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.

 

§ 9 Økonomi

Den til opnåelse af foreningens formål nødvendige kapital søges tilvejebragt ved kontingent, offentlige og private tilskud og/eller lån, indsamlinger, arrangementer/entre, den daglige drift m.v.

 

§ 10 Regnskab og regnskabsår

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af det generalforsamlingsvalgte revisionsfirma.

 

§ 11 Foreningen

Foreningens opløsning skal godkendes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Det skal fremgå af indkaldelsen, at forslag om opløsning er til behandling.

Ved foreningens opløsning nedsætter den sidste generalforsamling et likvidationsudvalg på 5 personer. Likvidationsudvalget anvender foreningens egenkapital til sportslige formål i Favrskov Kommune.

 

§ 12

Vedtægterne blev oprindelig godkendt på den stiftende generalforsamling søndag den 20. februar 2005.

 

Ole Steen Christensen
Dirigent